“அரசியல்வாதிகள் கையில் தமிழ்,
இலக்கியவாதிகள் கையில் இன்டர்நெட்,
குரங்கு கையில் பூமாலை”

- பிரபு ராமகிருஷ்ணன்