“மதிகெட்டவன் மனதிற்குள்
சிதறிக்கிடக்கும் எண்ணங்கள்
வார்த்தைகளாக உருமாறி
கவிதை என்னும் சட்டையை அணிந்துகொண்டு
தன்னை அலங்கரிதுக்கொல்கின்றன”

- பிரபு ராமகிருஷ்ணன்